ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๒๔๓/๑๐ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
- ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพจ Facebook สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
- Website สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช https://nakhonsithammarat.moj.go.th/