วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมฯ และนางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติฯ ดังนี้

กรณีขอรับความช่วยเหลือค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล จำนวน ๑ ราย

- อนุมัติ จำนวน ๑ ราย

กรณีขอรับความช่วยเหลือในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๒ ราย

- ไม่อนุมัติ จำนวน ๒ ราย