วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช (พมจ.) โดยนางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ ผ่านกลไก "บวร" และประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม Ess help me (Emergency Social Service)
#ปักหมุดหยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จำนวน ๒,๘๐๐ คน