วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษชน ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งบูรณาการร่วมกับ นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมรู้หน้าที่ รู้สิทธิ เคารพสิทธิไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น สร้างความตระหนักรู้ และเคารพสิทธิมุนษยชน ผ่านกลไก "บวร" รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง