วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐น.

นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุรศักดิ์ รัตนไชย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อจัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักยุติธรรมจังหวัดรวมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ และช่องทางการขอรับความช่วยเหลือตามภารกิจฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง กรุณาให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีฯ จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในการประชุมดังกล่าว