วันที่ศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๓๐ -๑๒:๐๐ น.
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้มอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช