วันพฤหัสบดี ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช ” โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ