วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีมาตรฐานในการให้บริการความช่วยเหลือ สามารถขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ๑๘๗ ศูนย์ จำนวน ๕๖๑ คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
๑. นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายสุรศักดิ์ รัตนไชย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. นายศุภวิชญ์ ทวีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการสวนรักษาการณ์ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๔. นายบัญชา หนูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕.นางเพ็ญพร วงศาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช