วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐น.
นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการโดยติดตามผลการปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม และการดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
รวมทั้ง หารือข้อราชการต่างๆที่่เกี่ยวข้อง และ รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช