วันพุธที่ ๒๓ พศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมฯ และนางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ โดยคณะอนุกรรม การฯ ได้มีมติฯ ดังนี้
กรณีขอรับความช่วยเหลือค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล จำนวน ๑ ราย
- ไม่อนุมัติ