วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมฯ และนางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ จำนวน ๑๘ ราย กรณีผู้เสียหาย จำนวน ๑๗ ราย กรณีจำเลย ๑ ราย
โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติฯ ดังนี้
- พิจารณา จ่าย ๑๔ ราย
- พิจารณา ยกคำขอ ๓ ราย
- พิจารณา งดจ่าย ๑ ราย
เป็นเงินทั้งสิ้น รวมจ่าย ๙๑๙,๕๕๓บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)